Asigurări de bunuri

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi

Asiguraţi se consideră persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma juridică de organizare, care au încheiat cu Asigurătorul un Contract de asigurare a bunurilor, asupra cărora au drept de proprietate ( posesie, folosinţă, dispoziţie) precum şi bunurile date prin mandat în administrare, în locaţiune, leasing, amanet, păstrare, consignaţie, vânzare şi alte temeiuri juridice.

Obiect al asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului/Beneficiarului, care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, ce ţin de posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor asigurate.

Pot fi asigurate următoarele bunuri mobile şi imobile:

 1. clădiri (de producere, administrative, de menire socio-culturală şi folosinţă socială etc.)
 2. construcţii (turnuri, catarge, agregate, alte construcţii tehnologice sau de producere);
 3. utilaj ingineresc, tehnologic sau de producere (comunicaţie, sisteme, aparate, tehnică electronică de calcul, strunguri, maşini de transmisiune şi forţă, alte mecanisme şi dispozitive);
 4. echipamente electronice;
 5. construcţii gospodăreşti (garaje, depozite, magazii, şoproane, suprafeţe acoperite şi îngrădiri etc.);
 6. încăperi separate (ateliere, laboratoare, cabinete etc.)
 7. obiecte de construcţii nefinisate;
 8. inventar, echipament tehnologic;
 9. obiecte ale interiorului, mobila, amenajarea;
 10. valori în mărfuri şi materiale (mărfuri, materie primă, materiale)
 11. pierderi în urma întreruperii activităţii comerciale sau de producţie.

Asigurări de bunuri în tranzit

Obiectul asigurării– interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparţine sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Contractul de asigurare poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, în baza uneia dintre următoarele riscuri:

 1. “cu răspunderea pentru toate riscurile”,
 2. “cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
 3. “cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
 4. “cu răspunderea pentru riscurile concordate”.

1. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru toate riscurile”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii, ca rezultat al diferitor evenimente, cu excepţia celor stipulate în p.2.8 ale prezentelor Condiţii , cît şi celor indicate în Contractul de asigurare.

2. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar) din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului,
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • cutremur de pămînt, erupţie vulcanică, descărcare electrică;
 • arucarea încărcăturii de valuri peste bordul navei;
 • pătrunderea apei de mare, de lac sau de rîu în cala navei (şalandei, şlepului), în alt mijloc de transport, container, camion sau loc de păstrare a încărcăturii;
 • pierderea totală a întregii încărcături, ce a căzut peste bord sau a fost scăpată în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare, efectuate pe vas, şalandă sau şlep, alt mijloc de transport;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • cheltuielile pentru avaria generală.

3. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului;
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • aruncarea încărcăturii peste bordul vasului;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • cheltuielile pentru avaria generală.

4. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile concordate”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiarul), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului,
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • aruncarea încărcăturii de valuri peste bordul vasului;
 • pătrunderea apei de mare, de lac sau de rîu în cala navei (şalandei, şlepului), în alt mijloc de transport, container, camion sau loc de păstrare a încărcăturii;
 • pierderea totală a întregii încărcături, ce a căzut peste bord sau a fost scăpată în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare, efectuate pe vas, şalandă sau şlep;
 • deteriorări mecanice în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare;
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • calamităţi naturale (cutremur de pămînt, avalanşă, alunecare de teren, furtună, vifor, uragan, furtună maritimă, erupţie vulcanică, revărsare, inundaţie, ploaie torenţială, grindină, geruri neobişnuite pentru această regiune, ninsoare abundentă, izbucnirea apelor subterane, aşezarea şi căderea pămîntului);
 • descărcări electrice;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • distrugerea podurilor;
 • decolarea avariată a mijlocului de transport aerian, ce transportă încărcătura;
 • ciocnirea mijloacelor de transport aeriene, aparatelor de zbor;
 • căderea aparatelor de zbor, sau a părţilor acestora ori alte obiecte;
 • distrugerea subită a depozitelor în timpul păstrării încărcăturii într-un interval de timp;
 • avarierea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire şi anti-incendiare , pătrunderea apei din încăperile vecine în locurile de păstrare a încărcăturii;
 • deconectarea neprevăzută a energiei electrice, apei, căldurii în depozite în timpul păstrării încărcăturii într-un interval de timp;
 • acţiuni ilegale întreprinse de o persoană terţă:
 • sustragerea încărcăturiii prin furt prin efracţie, jaf sau agresiune;
 • distrugerea intenţionată a proprietăţii;
 • furtul mijlocului de transport ce transporta încărcătura, sustragerea unor părţi, detalii şi articole din mijlocul de transport ce transporta încărcătura;
 • escrocherie;
 • pierderea fără urmă a mijlocului de transport ce transporta încărcătura asigurată;
 • dezechilibrarea regimului de temperatură al transportării şi păstrării încărcăturii, legată de:
 • intreruperea lucrului instalaţiei de îngheţare, ca rezultat al opririi ei pe o perioadă de nu mai puţin de 24 ore consecutive;
 • incendiu sau explozie;
 • căderea, răsturnarea, ciocnirea mijlocului de transport cu orice obiect;
 • descărcarea sau transbordarea încărcăturii din mijloculul de transport avariat sau ce a suferit un accident ;
 • deteriorarea încărcăturii de către animale, insecte, microorganisme, mucegai, cît şi de produsele activităţii lor;
 • ditranspirarea (condensarea aburilor într-un ambalaj închis, container, cală, încăpere unde se păstrează temporar încărcătura);
 • deformarea încărcăturii;
 • aprinderea de sine a încărcăturii;
 • lipsă de încărcătură, deşi ambalajul exterior este întreg; sub ambalaj exterior se subînţelege ambalajul de fabrică sau de expediere a încărcăturii (cutie, paletă, bloc, etc), cît şi mijlocul de transport nemijlocit (container, vagon, etc) cu sisteme de închidere şi sigilare;
 • cheltuielile pentru avarierea generală.

În contractul de asigurare pot fi incluse toate riscurile, cît şi numai unele din cele menţionate mai sus.

Asigurări de bunuri

Asiguraţi se consideră persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma juridică de organizare, care au încheiat cu Asigurătorul un Contract de asigurare a bunurilor, asupra cărora au drept de proprietate legală (posesie, folosinţă, dispoziţie) precum şi bunurile date prin mandat în administrare, în arendă, leasing, păstrare, vânzare-cumpărare în rate, ipotecă şi alte temeiuri juridice.

Bunurile pot fi asigurate de către Asigurător prin contract de asigurare în favoarea persoanei (Asigurat sau Beneficiar) ce are interesul păstrării acestui bun, prevăzut de lege, alt act normativ sau contract.

Asiguratul are dreptul în perioadă valabilităţii Contractului, să înlocuiască Beneficiarul, numit în Contractul de asigurare, cu altă persoană notificând despre aceasta Asigurătorul.

Beneficiarul nu poate fi înlocuit cu o altă persoană din momentul în care acesta a îndeplinit o oarecare obligaţie stipulată în Contractul de asigurare sau a prezentat Asigurătorului cererea privind achitarea despăgubirii de asigurare.

Încheierea Contractului de asigurare în favoarea Beneficiarului nu eliberează pe Asigurat de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în acest contract, dacă contractul nu prevede altfel, sau dacă obligaţiunile Asiguratului sunt onorate de Beneficiar.

Beneficiar este oricepersoană ce are interes legal, prevăzut într-un act normativ sau contract, în păstrarea bunului asigurat şi în favoarea căruia a fost încheiat contractul de asigurare.

Nu sînt recunoscute ca riscuri asigurate evenimentele survenite în urma:

-       Acţiunii energiei nucleare sub orice formă, exploziei nucleare, radiaţiei sau contaminării radioactive;

-       oricăror tipuri de acţiuni sau măsuri militare şi consecinţele acestora, precum şi manevrelor militare sau altor manifestaţii militare;

-       acţiunea minelor, bombelor, altor arme militare;

-       războiului civil, actelor teroriste, tulburărilor de civile, sociale de orice natură, sau grevelor, revoltelor;

-       ridicării, confiscării, rechiziţiei, întreruperii procesului de muncă, arestului sau distrugerii bunului asigurat din dispoziţia organelor statale, din ordinul instanţelor militare sau civile sau oricăror organizaţii politice;

-       acţiunilor intenţionate ale Asiguratului (Beneficiarului), a reprezentanţilor acestuia sau lucrătorilor cu intenţia de a contribui la survenirea cazului asigurat: neîndeplinirea, încălcarea normelor în vigoare, prescripţiilor organelor de pompieri, neluarea măsurilor de prevenire a posibilei pieiri sau deteriorări a bunului asigurat;

-       efectuarea, de către angajaţii Asiguratului (Beneficiarului) sau alte persoane cu care coexistă în relaţii contractuale, unei infracţiuni intenţionate;

-       distrugerii sau deteriorării bunurilor din iniţiativa organelor militare sau organelor de ocrotire a normelor de drept;

-       exproprierii forţate, declarării stărilor excepţionale sau speciale;

-       acţiunilor premeditate sau neglijenţei Asiguratului sau angajaţilor săi, reprezentanţilor acestuia;

-       nerespectării de către Asigurat a instrucţiunilor de păstrare, exploatare şi deservire a obiectului asigurat, precum şi utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele predestinate;

-       autoinflamării, fermentării, putrefacţiei, învechirii, uzurii naturale, coroziunii şi altor fenomene naturale caracteristice bunurilor asigurate;

-       lucrări de construcţie şi montaj;

-       erori de proiectare, neajunsuri şi defecte indiferent de faptul erau cunoscute Asiguratului sau persoanelor în favoarea cărora a fost încheiată asigurarea, sau reprezentanţilor acestora pînă la producerea evenimentului de asigurare;

-       lucrări experimentale şi de cercetare;

-       deteriorarea tehnicii de construcţie şi a mijloacelor de transport în rezultatul unor defecţiuni interne, neprovocate de factori exteriori;

-       nerespectarea de către Asigurat a condiţiilor de asigurare;

-       Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea despăgubirii de asigurare dacă Asigurtul nu a înştiinţat la timp Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat sau dacă nu a luat măsurile dependente de el pentru evitarea producerii evenimentului asigurat, sau pentru limitarea pagubelor cauzate de producerea lui.

Asigurări de nave maritime, lăcustre şi fluviale

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului) ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu posesia, folosirea sau dispunerea de mijlocul de transport maritim, lăcustru sau fluvial. Prin asigurarea navelor se înțelege asigurarea corpului acestora și a mașinilor și instalațiilor cu care acestea sunt înzestrate.

Obiectul asigurarii îl constituie: navele comerciale, de pescuit, utilaje plutitoare și alte ambarcațiuni asimilate navelor (remorchere plutitoare, șalupe, slepuri) și întregul ansamblu de mașini și instalații, precum și navlul, cheltuielile privind exploatarea navelor asigurate și navelor aflate în construcție în șantierele navale (interesul fiind manifestat de șantierele navale).

Cu acordul părţilor în acoperirea de asigurare pot fi incluse (cu condiția indicării exprese în contractul de asigurare):

- echipament suplimentar de navigaţie, echipament de transport, dispozitive de comunicare, echipamente audio şi video, etc.;

- echipament de pescuit şi unelte de pescuit;

- echipament științific și alte echipamente speciale;

- alte bunuri situate pe mijlocul de transport naval.

Cazul asigurat este survenirea riscului asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă Asiguratului (Beneficiarului) dreptul de a fi despăgubit de către Asigurător.

În contextul condițiilor de asigurare, riscuri asigurate sunt:

•         avarie, pierderea (distrugerea) totală sau deteriorare;

•         pierderea (distrugerea) totală;

•         coliziune.

Asigurări AERO-CASCO

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de deţinerea, folosirea, dispunerea de nava aeriană, menţionată în contractul de asigurare, ca urmare a pieirii acesteia (pierderii fără urmă) sau deteriorării.

Pot fi asigurate:

- navele aeriene ale aviaţiei civile,

- agregatele separate ale navelor aeriene, stabilite la bordul navei aeriene.

Contractul de asigurare poate prevedea asigurarea uneia sau a mai multor nave aeriene.

Riscurile asigurate: pieirea (completă sau constructivă), pierderea fără urmă sau deteriorarea navei aeriene ca rezultat al accidentului care s-a produs în perioada de acţiune a contractului de asigurare.

Asigurarea este în vigoare în perioada zborului, rulajului şi staţionării (aflării la ancoră) a navei aeriene, dacă contractul de asigurare nu prevede altceva. La încheierea contractului pentru o cursă (zbor) asigurarea este în vigoare din momentul acţionării motoarelor navei aeriene pentru zborul la aerodromul de plecare şi până în momentul opririi lor la parcarea aerodromului de destinaţie.

Nu fac parte din cazurile asigurate deteriorările generate de procesele de lucru, realizate la agregate, precum şi de sarcinile de exploatare normale, cum ar fi:

- deteriorările şi refuzurile unor agregate (sisteme), generate de uzura şi învechirea lor în proces de exploatare, de defectele şi acţiunile proceselor de lucru şi factorilor însoţitori, dacă urmările acestor deteriorări sau refuzuri sunt localizate în interiorul agregatelor (sistemelor);

- deteriorările unor detalii separate ale agregatelor, care au un caracter cumulativ sau progresiv (fisuri de uzare, coroziuni, împărţiri în straturi etc.), care ţin de influenţa sarcinilor şi condiţiilor de exploatare;

- deteriorările locale (adânciturile şi bătăturile din lovire) a paletelor compresorului motorului, elicelor aeriene, elementelor învelişului exterior şi ale altor agregate ale navei aeriene, dacă acestea nu au fost cauza unui accident concret înregistrat cu nava aeriană şi au fost depistate în cadrul examinării de după zbor sau la executarea lucrărilor regulamentare la nava aeriană; deteriorarea paletelor compresorului din cauza nimeririi unor obiecte străine în tactul aerian de gaz al motorului este calificată drept caz de asigurare, dacă această deteriorare a cauzat refuzul înregistrat al motorului în zbor sau la rulaj.

Asiguratul are dreptul:

- Să numească persoane fizice sau juridice (beneficiari) pentru primirea despăgubirii de asigurare la încheierea contractului de asigurare, precum şi să-i înlocuiască sau excludă pe parcursul termenului de acţiune a lui. Beneficiarul nu poate fi înlocuit cu o altă persoană după ce a onorat vreo obligaţie conform contractului de asigurare sau a prezentat Asigurătorului cerinţa de a-i fi achitată despăgubirea de asigurare.

- Să înlocuiască (fără a informa în prealabil Asigurătorul şi a opera modificări la Contractul de asigurare în vigoare) agregatele navei aeriene cu unele de tip şi destinaţie analogică, cu condiţia păstrării valorii asigurate totale a navei aeriene sau cu păstrarea eşalonării procentuale în privinţa acestor agregate, stabilite de contractul de asigurare.

- Să asigure nave aeriene suplimentare pe baza condiţiilor contractului de asigurare în vigoare pe parcursul termenului de acţiune al lui sau să excludă din contractul de asigurare în vigoare unele nave aeriene conform „Regulamentului privind asigurarea navelor aeriene suplimentare şi excluderea navelor aeriene din contractul de asigurare a navei aeriene"

 În caz de trecere a drepturilor asupra navei aeriene asigurate de la persoana în interesele căreia a fost încheiat contractul de asigurare la o altă persoană, drepturile şi obligaţiile conform acestui contract de asigurare trec la persoana la care au trecut drepturile asupra navei aeriene, cu excepţia cazurilor de confiscare forţată a navei aeriene, în temeiul prevederilor punctului 2 al articolului 337 a CC al RM şi renunţare la dreptul de proprietate (articolul 338 a CC al RM).

Asigurări AUTO-CASCO

Obiect al asigurării Auto Casco îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice legate de posesia, folosinţa şi administrarea autovehiculelor.


Concomitent cu autovehiculele pot fi asigurate:

·         - Echipamentul suplimentar, care nu intră în dotarea autovehiculului conform listei de dotări ale uzinei producătoare

 

Riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente cumulate în grupuri de riscuri după cum urmează:
AUTO CASCO – pachetul complet de riscuri, format din grupurile de risc: „Dauna” și „Furt”

“DAUNE” – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului şi a echipamentului suplimentar ca urmare a: 

a.     Accidente – ciocniri, loviri, zgârieri, răsturnări, căderi, căderea unor corpuri pe autovehicul;

b.     Incendiu - incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare;

c.      Calamităţi naturale - inundaţii, furtună, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţiala, grindină, trăsnet, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşă de zăpadă;

d.     Furt - sustragerea autovehiculului si părţilor componente ale acestuia, precum şi pentru pagubele provocate autovehiculului ca urmare a sustragerii sau a tentativei de sustragere.

e.     Acţiuini ilegale ale terţelor persoane;


“FURT” – furtul, jaful, tîlhăria, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia; orice daune cauzate ca urmare a furtului, jafului, tîlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tîlhărie, răpire a autovehiculului, a părţilor lui componente şi a pieselor, echipamentului primit în asigurare, precum şi a echipamentului suplimentar şi accesoriilor dacă acestea sunt asigurate conform contractului.

Nu sunt recunoscute cazuri asigurate şi nu se efectuează despăgubiri pentru:
- Uzura naturală a autovehiculului şi a echipamentului suplimentar.
- Ieşirea din funcţiune sau deteriorarea subansamblelor, agregatelor şi sistemelor, precum şi defecţiunile apărute inevitabil în procesul exploatării normale a autovehiculului inclusiv cele apărute din vina producătorului sau în urma efectuării reparaţiilor incorecte sau necalitative.
- Cazurile produse ca urmare a efectuării reparaţiilor necalitative, incorecte sau ca urmare a defectelor de producere 
- Deteriorarea anvelopelor dacă în urma cazului asigurat a fost deteriorată doar anvelopa sau doar anvelopa împreună cu janta.
- Furtul, răpirea autovehiculului împreună cu certificatul de înmatriculare (paşaport tehnic) şi/sau a cheii de demaraj.
-Deteriorarea, pierderea, furtul, jaful, tîlhăria plăcuţei cu numărul înregistrării de stat al autovehiculului, a certificatului de înmatriculare sau paşaportului tehnic, a cheilor de demaraj sau a telecomenzilor.
- Pierderea aspectului comercial.
- Deteriorările uşoare ale stratului de vopsea şi a altor detalii acumulate inevitabil ca rezultat al exploatării şi spălării autovehiculului etc.

Contractul de asigurare poate fi încheiat de către proprietarul autovehiculului sau de persoana care îl deţine sau utilizează în baza unui alt temei legal, cu drept de folosinţă, administrare sau posesie. Valabilitatea Contractului de asigurare încheiat cu o persoană fizică se extinde numai asupra Asiguratului şi a persoanelor indicate în declaraţia de asigurare, iar cel încheiat cu o persoană juridică – pentru orice persoană angajată de Asigurat, care conduce autovehiculul cu acordul lui scris (conform foii de parcurs sau ordin).

Beneficiarul despăgubirii de asigurare este persoana indicată în poliţa (contractul) de asigurare, iar în cazul în care aceasta nu este indicată, Beneficiar este Asiguratul. Indicarea în calitate de Beneficiar a altei persoanei decît Asiguratul se face doar cu acordul Asigurătorului. În calitate de Beneficiar pot fi indicate mai multe persoane. 
Contractul de asigurare a autovehiculului se încheie în baza declaraţiei de asigurare depusă pe formularul prestabilt de Asigurător cu prezentarea documentelor care atestă dreptul de posesie, folosinţă şi administare asupra obiectului asigurării. În caz de necesitate Asigurătorul poate cere prezentarea şi altor acte. 
Asiguratul trebuie să prezinte în mod obligatoriu autovehiculul care urmează a fi asigurat Asigurătorului pentru examinare

Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea despăgubirii în următoarele circumstanţe:

- Dacă evenimentul asigurat s-a produs ca urmare a acţiunii (inacţiunii) intenţionate a Asiguratului, a reprezentantului Asiguratului, a persoanelor admise la conducerea mijlocului de transport sau a Beneficiarului, care este în raport cauzal direct cu cazul de asigurare, cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii. În cazul producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de Asigurat sau beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat.

- Comunicarea de către Asigurat la încheierea contractului a datelor intenţionat false sau incomplete privind obiectul Asigurării sau privind circumstanţele producerii evenimentului asigurat sau în cazul neanunţării în scris a Asigurătorului asupra schimbării gradului de risc în perioada valabilităţii contractului de asigurare.

- Refuzul în scris al Asiguratului la dreptul de creanţă faţă de persoana vinovată de cauzarea prejudiciului bunurilor asigurate sau dacă executarea acestui drept devine imposibilă din vina Asiguratului.

- Conducerea autovehiculului de către Asigurat sau persoana împuternicită în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum şi sub influenţa preparatelor medicamentoase interzise spre folosire la conducerea autovehiculului, precum şi în cazul în care persoana dată a părăsit locul incidentului/accidentului sau s-a sustras de la colectarea probelor biologice, dacă acest fapt e interzis de legislaţie, chiar dacă cazul a avut loc într-un stat în care este permis un anumit nivel de prezenţă a alcoolului sau altor substanţe interzise în organism.

- Conducerea autovehiculului de o persoană care nu este admisă la conducerea acestuia conform contractului de asigurare şi/sau declaraţiei/cererii de asigurare.

- Neprezentarea de către Asigurat Asigurătorului a autovehiculului deteriorat (pînă la reparaţie) sau a rămăşiţelor acestuia, sau a părţilor, pieselor, echipamentului suplimentar sau a părţilor acestora, cu excepţia cazurilor cînd acestea au fost distruse fără a lăsa rămăşiţe.

- Primirea despăgubirii respective a daunelor de la persoana culpabilă în cauzarea acestora. Dacă daunele au fost despăgubite parţial, acordarea despăgubirii se efectuează contînd suma primită de Asigurat de la persoana culpabilă în cauzarea daunelor, etc.

Nu se acceptă pentru asigurare:

·         • Autovehicule care prezintă deteriorări considerabile sau coroziune pronunţată a părţilor componente.

·         • Autovehiculele care nu au numărul caroseriei (şasiului) sau au anul de producţie nedeterminat.


La prezentarea de către Asigurat a actelor care confirmă asigurarea fără pagube în alte socetăţi de asigurare, Asigurătorul poate acorda o reducere la prima de asigurare începînd cu primul an de asigurare, luînd în consideraţie stagiul asigurării şi a reducerilor acordate de alte organizaţii de asigurare.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM