Asigurarea răspunderii civile generală

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurare a răspunderii serviciilor şi proprietarilor de aeroporturi

Obiect al asigurării sînt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de obligaţiunea lui de a recupera, în modul stabilit de legislaţia civilă, prejudiciul cauzat de el vieţii şi sănătăţii sau averii persoanei fizice sau patrimoniului persoanei juridice în urma desfăşurării de către asigurat a activităţii asigurate, indicate în contractul de asigurare.

Caz de asigurare este evenimentul produs în perioada de acţiune a contractului de asigurare, prevăzut de prezentele Condiţii, apariţia căruia generează obligaţiunea Asigurătorului de a achita plata de asigurare.

Caz de asigurare este survenirea răspunderii Asiguratului privind recuperarea prejudiciului cauzat de el vieţii, sănătăţii, averii persoanelor fizice (cetăţenilor)sau patrimoniului persoanelor juridice în urma:

 1. unei situaţii excepţionale, accidentului aerian, incidentului sau a altor evenimente clasificate conform Actelor normative în domeniul aviaţiei;
 2. accidentelor de producţie, tehnologice, incendiilor şi situaţiilor excepţionale, în urma exploatării instalaţiilor, construcţiilor, utilajelor şi căilor de comunicare;
 3. calamităţilor naturale,
  1. unor erori nepremeditate ale Asiguratului (inclusiv, angajaţilor acestuia) în cadrul desfăşurării activităţii asigurate;
 4. acţiunilor ilicite ale terţilor;
 5. accidentelor produse la exploatarea maşinilor şi mecanismelor speciale, mijloacelor de transport;
 6. accidentului;
  1. necorespunderii mărfii, lucrării executate sau serviciului prestat cerinţelor stabilite conform standardelor de stat, clasificatoarelor de informaţie tehnico-economică, standardelor internaţionale (regionale),standardelor de ramură, regulilor, normelor şi recomandărilor cu privire la standardizare, normelor şi regulilor comerţului şi alimentaţiei publice.

Volumul de obligaţiuni al Asiguratului este determinat de condiţiile de asigurare, alese de asigurat, enumerate mai jos (sau de îmbinarea acestora) şi stabilit în contractul de asigurare.

Acţiunea asigurării se extinde asupra cazurilor de asigurare, generate de evenimentul

 • produs în limitele termenului contractului de asigurare;
 • legat de desfăşurarea de către Asigurat a activităţii asigurate.

În acest caz trebuie să existe o legătură de consecinţă între eveniment şi prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii sau averii.

Asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase

Obiect al asigurării constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea civilă pe care Asiguratul o poartă faţă de consumatori pentru prejudiciul cauzat în rezultatul deficienţelor produselor produse şi / sau livrate de către Asigurat, constatate în interiorul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, cu condiţia respectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, utilizare şi a regulilor de păstrare a produselor.

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul oferă protecţie din asigurare pentru următoarele riscuri de asigurare:

-       remedierea deficienţelor constatate la produsul livrat;

-       înlocuirea produsului viciat;

-       restituirea contravalorii produsului defectuos şi / sau reducerea preţului acestuia; -daunele cauzate vieţii şi sănătăţii consumatorului în rezultatul consumării / utilizăriiproduselor viciate;

-       daunele cauzate consumatorului prin viciile ascunse ale produsului.

Asiguratul nu poartă răspundere civilă, iar Asigurătorul este eliberat de obligaţia sa de despăgubire a prejudiciului cauzat de un produs cu viciu, dacă:

 1. 1.Asiguratul nu a plasat pe piaţă produsul respectiv;
 2. 2.se poate considera, în funcţie de împrejurări, că produsul nu avea viciul cauzator de pagube în momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă;
 3. 3.produsul nu este realizat nici pentru vânzare, nici pentru o altă formă de valorificare economică şi nu este vândut în cadrul activităţii profesionale exercitate de către Asigurat;
 4. 4.viciul constă în faptul că produsul, în momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă, corespundea unor dispoziţii legale obligatorii;
 5. 5.viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului ştiinţei şi tehnicii de la momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă;
 6. 6.se constată vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul realizat şi consecinţele utilizării acestuia;
 7. 7.cheltuielile suportate de către Asigurat, precum şi venitul ratat de către acesta în rezultatul rezilierii contractelor de producere şi / sau realizare a unor game de produse din care fac parte produsele defectuoase sau cele cu vicii ascunse.

Asigurare a răspunderii civile profesionale a intermediarilor în asigurări şi / sau în reasigurări

Obiect al asigurării constituie răspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudiciul cauzat terţelor persoane prin executarea necorespunzătoare a contractului de intermediere în asigurări.

caz de asigurare este faptul survenirii răspunderii Asiguratului, recunoscute de acesta benevol cu acordul preliminar al Asigurătorului sau stabilită prin decizia judecăţii, conform obligaţiunilor care apar în urma cauzării prejudiciului persoanelor care au suferii in rezultai al producerii evenimentelor prevăzute de contractul de asigurare.

În temeiul contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul, Asigurătorul acoperă pretenţiile de despăgubiri, ca urmare a prejudiciului produs de către Asigurat clienţilor săi cu care are încheiat un contract valabil de mandat pentru intermedierea contractelor de asigurare, prin încălcarea din culpă a obligaţiilor profesionale ce derivă din activitatea de intermediere, inclusiv şi urmare a unui act de neglijenţă, eroare sau omisiune.

Protecţia din asigurare se extinde asupra:

a) sumelor pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii patrimoniale provocate clienţilor, din culpa sa, pe parcursul executării contractului de intermediere încheiat pentru următoarele operaţiuni:

- negocierea în numele clientului său a contractului de asigurare;

- încheierea contractelor de asigurare pentru clientul său ;

     - realizarea acoperirii riscurilor convenite prin contractul de intermediere încheiat cu clientul, obţinerea condiţiilor de asigurare şi / sau reasigurare corespunzătoare referitor la sumele asigurate, modalităţi de plată a asigurării, regularizarea daunelor ;

- corespondenţă între client şi Asigurător privind chestionarul de asigurare, rezilierea sau denunţarea contractului de asigurare, reînnoirea contractului de asigurare, plata primelor de asigurare, acte şi documente pentru întocmirea dosarelor de daună în vederea despăgubirii şi / sau indemnizării, orice alte servicii specificate în contractul de intermediere.

b) cheltuieli de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire în baza hotărârii instanţei de judecată;

     c) cheltuieli de judecată făcute de clientul Asiguratului în calitate de prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, cu condiţia ca acesta să fi fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.

Protecţia din asigurare nu se extinde asupra:

 1. a.prejudiciului cauzat în rezultatul actelor de calomnie sau defăimare ;
 2. a.prejudiciului cauzat prin acţiuni calificate de legea penală drept infracţiuni;
 3. a.
 4. a.prejudiciului provocat ca urmare a insolvabilităţii Asigurătorului;
 5. a.pierderilor financiare ca urmare a erorilor de facturare şi/sau decontare ;
 6. a.prejudiciului cauzat în rezultatul completării de către client a cererilor - chestionar ;
 7. a.prejudiciului rezultat din acordarea de promisiuni, răspundere asumată de Asigurat prin contract, sau orice alt tip de angajament sau garanţie dată expres de acesta, care depăşeşte răspunderea sa profesională angajată potrivind contractului de asigurare;
 8. a.daune la care Asiguratul este îndreptăţit de a fi despăgubit în virtutea altor asigurări;
 9. a.
 10. a. prejudiciului apărut ca o consecinţă a oricărei circumstanţe notificate anterior intrării în vigoare a contractului de asigurare şi care era în mod rezonabil susceptibilă de a produce un eventual prejudiciu.

Asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat la exploatarea obiectelor industrial periculoase

Obiect al asigurării constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea sa civilă pentru cauzarea de daune vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii şi bunurilor terţelor persoane în rezultatul producerii avariilor sau oricăror incidente la obiectele industrial - periculoase.

În categoria persoanelor terţe nu se includ persoanele, care au o participaţie directă sau indirectă în procesul de exploatare, care exercită pe teritoriul obiectului industrial - periculos funcţii de control şi supraveghere, obligaţii de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora.

Asigurătorul preia în asigurare următoarele riscuri:

 1. explozia cazanelor şi conductelor de energie termică, depozitelor de păstrare a combustibilului, explozia dispozitivelor, aparatelor, maşinilor, mecanismelor şi altor instalaţii

analogice;

 1. avarierea sistemelor de alimentare cu apă şi energie termică, sistemelor de canalizare;
 2. pătrunderea apelor în încăperile vecine (străine);
 3. avarierea reţelelor de distribuţie a curentului electric;
 4. transmiterea agentului termic de la sursa exterioară;
  1. arderea internă a instalaţiilor electrice, dispozitivelor, maşinilor în rezultatul scutelor circuite interne;
  2. acţiunea curentului electric sub orice formă de scurt circuit, supraîncărcarea reţelelor electrice;
  3. ruperea firelor de înaltă sau joasă tensiune, ruperea frânghiilor, lanţurilor, dispozitivelor, conductoarelor şi utilajului auxiliar utilizat la exploatarea obiectelor industrial - periculoase;
  4. neglijenţa (cu excepţia culpei penale) angajaţilor şi anume a: administratorului, inginerilor, funcţionarilor şi muncitorilor;

j) incendiu (răspândirea flăcărilor de foc);

k) poluarea mediului înconjurător.

Asigurări facultative a lucrărilor de construcţie şi montaj

Asigurătorul, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, încheie contracte de asigurare a lucrărilor de construcţie şi montaj pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor în timpul executării lucrărilor de construcţie şi montaj, de pornire şi reglare, şi în perioada obligaţiilor de garanţie de după pornire.

Pot fi asigurate:

 1. Lucrările de construcţie, inclusiv materialele de construcţie şi construcţiile, cheltuielile pentru salarii, cheltuielile de transport, impozitele şi taxele vamale, precum şi elementele şi materialele de construcţie, livrate de către client.
  1. Lucrările de montaj, inclusiv utilajul montat, cheltuielile pentru salarii, cheltuielile de transport, impozitele şi taxele vamale, precum şi materialele, utilajul şi serviciile livrate de către client.
  2. Utilajul şantierului de construcţie (clădirile şi edificiile temporare, depozitele, schelele de construcţie, comunicaţiile inginereşti etc.) conform listei anexate la contractul de asigurare.
  3. Obiectele amplasate pe şantierul de construcţie sau în imediata apropiere a lui, care aparţin clientului sau antreprenorului
  4. Maşinile şi utilajul de construcţie: tehnica şi utilajul de terasamente (buldozere, excavatoare ş.a.), tehnica de construcţii de drumuri (screpere, rulouri, maşini de asfaltat ş.a.), tehnica şi utilajul de construcţie pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, fixată pe obiectul de construcţie (macarale, ascensoare de materiale, frământătoare de beton şi mortar ş.a.).
  5. Cheltuielile pentru curăţarea teritoriului indicat în contractul de asigurare de fragmentele (resturile) bunurilor păgubite în rezultatul cazului asigurat. Cheltuielile pentru curăţarea teritoriului sînt considerate acele cheltuieli, care pot fi efectuate după survenirea cazului asigurat pentru aducerea teritoriului şantierului de construcţie la starea potrivită pentru efectuarea lucrărilor de restabilire.

Asigurarea se încheie, în special, pentru următoarele riscuri:

 1. incendiu, explozie, lovitură de fulger, prăbuşirea aparatelor de zbor;
 2. inundaţie, umflarea apelor, ploi torenţiale, inundarea cu apele subterane;
 3. surparea de teren, tasarea solului, alunecarea de teren;
 4. calamităţi naturale (cutremur de pământ, vârtej, uragan, furtună, sel, alunecări de teren), f confirmate de organele competente;
 5. avarierea reţelelor inginereşti (sistemele de apeduct, canalizare, de asigurare cu căldură, de asigurare cu electricitate);
 6. prăbuşirea sau deteriorarea obiectului, inclusiv de fragmentele care se prăbuşesc sau cad;
 7. acţiunile ilicite ale terţelor persoane (furt prin efracţie, jaf, tâlhărie);
 8. erorile de montaj (dacă aceasta este stipulat în contractul de asigurare), precum şi
 9. alte evenimente neprevăzute şi neaşteptate pe şantierul de construcţie, ce nu sînt excluse de prezentele Condiţiile şi/sau de contractul de asigurare.

Asigurări de răspundere civilă profesională

Obiect al asigurării răspunderii civile profesionale este răspunderea civilă contractuală ce-i revine Asiguratului ca urmare a faptelor şi / sau actelor de eroare sau omisiune datorate culpei în desfăşurarea activităţii profesionale în baza unui contract scris de prestări servicii, legal incheiat, semnat de ambele părţi, precum şi interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea sa ce o poartă faţă de persoane fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat lor.

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul despăgubeşte terţele persoane în limita sumelor pe care Asiguratul este obligat să le plătească, precum şi cheltuielile făcute de terţe persoane în acţiune civilă împotriva Asiguratului, survenite în rezultatul producerii evenimentelor asigurate prevăzute în contractul de asigurare.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM